Občini Ankaran negativno mnenje računskega sodišča, župan zagotavlja, da delujejo v javnem interesu

Računsko sodišče je Občini Ankaran za poslovanje v letu 2018 izreklo negativno mnenje. Pomembnejše nepravilnosti so ugotovili na več področjih. Ankaranski župan Gregor Strmčnik poudarja, da mlade občine v prvih letih poslovanja vedno trčijo v obstoječo zakonodajo, ki ureja poslovanje občin. “Delujemo v javnem interesu,” zagotavlja.

Računsko sodišče je Občini Ankaran za poslovanje v letu 2018 
izreklo negativno mnenje. Foto: Tomaž Primožic/FPA
Računsko sodišče je Občini Ankaran za poslovanje v letu 2018 izreklo negativno mnenje. Foto: Tomaž Primožic/FPA

LJUBLJANA, ANKARAN > Državni revizorji so “pomembnejše nepravilnosti” ugotovili na področju priprave proračuna in zaključnega računa proračuna ter izvrševanja proračuna. Tu izpostavljajo pomanjkljivo pripravo posameznih proračunskih dokumentov, nepravilnosti pri prerazporejanju sredstev ter nepravilnosti pri prevzemanju obveznosti. Nepravilnosti so ugotovili tudi pri prodajah nepremičnega premoženja in oddajah prostorov v najem, med drugim izpostavljajo nepopolne evidence nepremičnega premoženja in načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

V Občini Ankaran so bila leta 2018 neustrezna tudi finančna zavarovanja, nepravilno so vodili postopke, občina je imela zagotovljenih premalo sredstev. Poleg tega Občina Ankaran ni razpolagala z ustrezno investicijsko dokumentacijo, niti ni dosledno izvajala plačil podizvajalcem, ni izvajala nadzora nad izvajanjem pogodb, nepravilnosti pa so državni revizorji ugotovili tudi pri sklepanju pogodb in dodatkov k pogodbam.

Računsko sodišče izpostavilo različne nepravilnosti

Med pomembnejšimi nepravilnostmi računsko sodišče izpostavlja tudi, da občina ni sprejela ustreznih dokumentov za dodelitev sredstev na področju športa, neustrezno so določili merila za dodelitev sredstev, sredstva so razdelili brez javnega razpisa, prav tako so brez javnega razpisa zagotovili uporabo javnih površin. Nepravilnosti so državni revizorji ugotovili tudi pri vodenju postopkov in sklepanju pogodb, na področju zadolževanja občine - ankaranska občina je namreč prevzela obveznosti, ki po vsebini pomenijo zadolžitev, brez da bi imela ustrezno podlago za to v predpisih.

Podlage v predpisih Občina Ankaran ni imela niti za opredelitev izvajanja gostinske dejavnosti v občinskem odloku. Računsko sodišče problematizira tudi odhodke za odvetniške in svetovalne storitve ter delo po podjemnih pogodbah. Kot so izpostavili državni revizorji, je ankaranska občina na ta način financirala storitve, ki niso v pristojnosti občine, sklepala je podjemne pogodbe z elementi delovnega razmerja, pred izplačilom pa ni preverila pravnega temelja in višine obveznosti.

Računsko sodišče je od Občine Ankaran zahtevalo predložitev odzivnega poročila, v katerem mora občina izkazati popravljalne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, in podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.

Strmčnik pojasnil, da podrobnosti poročila še niso uspeli proučiti

Ankaranski župan Gregor Strmčnik je pojasnil, da podrobnosti poročila računskega sodišča še niso uspeli proučiti, a je bilo sodelovanje z državnimi revizorji ves čas korektno in razumevajoče. “Vse nove občine sprva dobijo negativno mnenje računskega sodišča. Sistema se ne da tako hitro vzpostaviti. Občina brez zaposlenih ne more delovati. Da spelješ postopek zaposlitve enega javnega uslužbenca, traja. V vmesnem času pa občina nima druge možnosti, kot da si pomaga z začasnimi oblikami zaposlitve,” je pojasnil Strmčnik.

Kot je dejal, so na občini kljub vsemu ponosni, da računsko sodišče nepravilnosti ni našlo pri njihovih velikih projektih. Pogoji, v katerih deluje Občina Ankaran, so po oceni Strmčnika težki, saj še vedno ni zaključena delitvena bilanca z Mestno občino Koper. A Strmčnik ob tem poudarja, da njihova občina deluje v javnem interesu. “Občinski svetniki delajo brez sejnin. Političnim strankam iz proračuna ne plačujemo,” je izpostavil.


Najbolj brano