Za kadre, ki jih gospodarstvo potrebuje

Fakulteta za Pomorstvo in promet je članica Univerze v Ljubljani, ki je predlani praznovala 60 let obstoja. Premore sodobna simulacijska orodja, informacijske programe in sodobne predavalnice za kakovosten študij in raziskovanje. Prenovili smo predavalnice in računalniške učilnice, podaljšali smo pomol, ki ga uporabljajo študentje navtike. V zadnjih letih smo prenovili tudi nekatere študijske programe.

Fakulteta za Pomorstvo in promet je članica Univerze v Ljubljani.
Fakulteta za Pomorstvo in promet je članica Univerze v Ljubljani. 

Študenti imajo priložnost poslušati predavanja domačih in mednarodnih strokovnjakov, se udeležiti ekskurzij doma in v tujini, opraviti prakso v transportno logističnih podjetjih, sodelovati na projektih in v okviru študijskih izmenjav del študijskih obveznosti opraviti na tuji partnerski fakulteti. Naši alumni oz. diplomanti ob pridobljenem znanju po zaključku študija zasedajo pomembna delovna mesta v gospodarstvu in na ministrstvih. S pedagoškim delom, povezanim z znanstvenim raziskovanjem ter projektnim delom, oblikujemo znanje in kadre prihodnosti, ki jih gospodarstvo potrebuje.

Veliko zanimanje za dodiplomske študije FPP

Na visokošolskih strokovnih programih Prometna tehnologija in transportna logistika, Navtika in Pomorsko strojništvo ter univerzitetnem programu 1. stopnje Tehnologija prometa in logistika, poleg rednega študija izvajamo tudi izredni študij z zaposlenim študentom prilagojenim urnikom. Svoje študijske programe smo nadgradili tudi v smeri izobraževanja pripadnikov Slovenske vojske, zato zdaj ponujamo poleg splošne tudi vojaško smer izobraževanja.

Študenti univerzitetnega programa Tehnologija prometa in logistika pridobijo znanje za oblikovanje razvoja prometnega in logističnega sektorja ter upravljanje procesov v različnih prometnih, pomorskih in logističnih podjetjih ter v organih državne uprave. Na študijskih programih, ki sta bolj usmerjena v pomorstvo, in sicer program Navtika ter program Pomorsko strojništvo, je poudarek na znanju za operativno in vodstveno delo v pomorski industriji. Alumni oz. diplomanti so usposobljeni za operativno delo z različnimi nazivi na ladjah trgovske mornarice in za delo v gospodarstvu na kopnem, kot so pristanišča, ladijski prevozniki, marine, ladjedelnice, upravljanje in vzdrževanje jaht, razvojni oddelki, vodenje energetsko procesnih sistemov, ipd. Na tretjem dodiplomskem visokošolskem programu Prometna tehnologija in transportna logistika pa študenti pridobijo znanje za strokovno delo v različnih prometnih, pomorskih, logističnih ali proizvodnih podjetjih ter za razvoj sodobnih transportno-logističnih procesov.

Nadaljevanje študija na 2. stopnji izobraževanja

Po koncu 1. stopnje lahko alumni nadaljujejo študij na 2., po prenovljenih dveletnih programih Promet ali Pomorstvo in kasneje na doktorskem študiju 3. stopnje programa Pomorstvo in promet. Poleg alumnov/diplomantov FPP se na magistrski študij lahko vpišejo tudi študenti drugih dodiplomskih programov, ki pa morajo skladno z odločitvijo Komisije za študijske zadeve opraviti dodatne obveznosti, kot je opravljanje opredeljenih diferencialnih izpitov.

Podiplomska magistrska študija 2. stopnje se izvajata v popoldanskem terminu, kar omogoča aktivno sodelovanje v študijskem procesu tudi študentom, ki so zaposleni. Študent opravi 14 učnih enot, med katerimi je veliko izbirnih vsebin. Pri določenih vsebinah se programa prepletata, kar omogoča študentom več izmenjave mnenj in mreženja s študenti istega letnika.

Temeljni cilj drugostopenjskega podiplomskega magistrskega študijskega programa Promet je nadgradnja strokovnega znanja in zagotavljanje usposobljenosti za reševanje zahtevnih strokovnih problemov s področja prometnih ved, razvijanje strokovne kritičnosti in odgovornosti, iniciativnost in samostojnost pri odločanju in vodenju. Pridobljeno znanje omogoča interdisciplinarno razumevanje problematike, predvsem prometnih tehnologij, transportne logistike, varnosti v prometu in drugih procesov, ki zagotavljajo učinkovito delovanje prometnega sistema. Značilno za študij po programu Pomorstvo je usmeritev v študij, ki temelji na sodobnem in okolju prijaznem pomorstvu. Študij temelji na sodobnih, mednarodno uveljavljenih in vsebinsko strokovnih ciljih pomorstva. Študentje pridobijo predmetno specifične kompetence, ki zajemajo predvsem sposobnost analitičnega, kritičnega in samostojnega reševanja problemov na področju pomorstva, sposobnost vodenja dela in povezovanja znanj iz različnih področji pomorstva. Naši diplomanti oz. alumni so sposobni odgovornega dela na področju pomorstva in sorodnih panog, ob upoštevanju vseh zakonskih in etičnih kriterijev. Oba programa se zaključita po dveh letih izobraževanja z izdelavo magistrskega dela. Po končanem drugostopenjskem študijskem programu lahko študij na UL FPP nadaljujejo tudi na 3. stopnji izobraževanja.

Doktorski študij

Cilj doktorskega študijskega programa Pomorstvo in promet je izobraževati nadpovprečno uspešne magistre študijskih programov druge stopnje s širšega področja pomorstvo-transport-promet-transportna logistika, ter jih usposobiti za samostojno znanstveno raziskovalno delo in ustvarjanje novega znanja na tem področju.

Doktorski študij traja štiri leta. Doktorand v dveh letih opravi obveznost petih učnih enot. Predmete izbira med predmeti področja in programa ter si tako prilagodi študijske vsebine predvideni temi doktorske disertacije. Do konca drugega leta študija prijavi doktorsko tezo z izbranim mentorjem. V nadaljevanju na njej dela pod mentorstvom izbranega mentorja. Študij, ki se zaključi z javnim zagovorom doktorske disertacije, je v zadnjem obdobju subvencionirala Republika Slovenija.

Mednarodno sodelovanje in študijska izmenjava

Fakulteta s sodelovanjem v mednarodnih programih izmenjav svojim študentom omogoča, da del svojih študijskih obveznosti opravijo na partnerskih institucijah v tujini. V program Erasmus+ se lahko vključijo študenti že v 1. letniku.

UL FPP sodeluje tudi v regionalnem programu CEEPUS - Central European Exchange Program for University Studies, in je članica mreže FINALIST - Fostering sustainable partnership between academia and industry in improving applicability of logistics thinking.

Obštudijske športne dejavnost na UL FPP

Na UL FPP imamo organizirane tudi obštudijske dejavnosti, kot so: veslanje, jadranje, košarkaška ekipa …

Veslanje kot športna dejavnost študentov na Fakulteti za pomorstvo in promet obstaja že vse od davnega leta 1998. Za razliko od modernega veslanja, pri katerem se vesla posamično, v dvojicah, pa vse do osmercev, se na fakulteti vesla z desetimi veslači ali veslačicami in krmarjem. Poleg tega se ne uporablja lahkih čolnov iz ogljikovih vlaken, marveč 9 metrske, celo tono težke reševalne čolne oz. “kuterje”. Poleg veslanja se na UL FPP odvijajo tudi treningi jadranja. Izbrani krmar s svojo ekipo vodi treninge na 10-metrski regatni jadrnici Solaria. Ekipa se poleg treningov udeležuje regat, ki se prirejajo večinoma v Sloveniji, pa tudi v tujini. Cilj je torej druženje, se ob tem veliko naučiti in seveda tudi zabavati. V sklopu obštudijskih dejavnosti je poskrbljeno tudi za ljubitelje dvoranskega nogometa oz. futsala. Rekreacija poteka v sodelovanju z Univerzitetno športno zvezo Primorske, ki omogoča rekreacijske treninge futsala z ostalim fakultetami na Primorskem. Izpostaviti je potrebno tudi uspešno košarkaško ekipo. Cilj je oblikovati tudi ekipo za odbojko.

V stiku z našimi študenti tudi po zaključku študija

Tako kot celotna Univerza v Ljubljani si tudi na FPP želimo ohraniti stik za našimi alumni vseh treh stopenj izobraževanja. V ta namen je organiziran Alumni klub FPP. Na spletnem portalu Alumni UL, ki združuje vse klube alumnov Univerze v Ljubljani in njihove člane, lahko študenti poiščejo kolege iz svoje generacije, organizirajo obletnice, predajo svoje znanje naslednjim generacijam, prebrskajo po objavljenih prostih delovnih mestih, poiščejo nove poslovne priložnosti ali preverijo katero od ugodnosti, ki jih lahko kot alumni Univerze v Ljubljani izkoristijo pri partnerskih organizacijah. V mreži klubov alumnov UL je že več kot 10.000 članov.

Vabimo tako dijake zaključnih letnikov kot tudi študente zaključnih letnikov, da si ogledajo opise naših dodiplomski in podiplomskih študijskih programov ter njihove predmetnike na naši spletni strani https://www.fpp.uni-lj.si/. Spremljate lahko nas tudi na socialnih omrežjih Instagram, Facebook in LinkedIn.


Najbolj brano