O slovenščini kot manjšinskem jeziku na portalu SMeJse

Morda spletnega portala Slovenščina kot manjšinski jezik – SMeJse še ne poznate, pa bi ga morali, saj je uporabno zbirališče novih in že obstoječih orodij, gradiv in informacij za razvoj jezikovnih veščin v slovenskem jeziku na območju italijansko-slovenskega jezikovnega stikanja.

V okolju, kjer je slovenščina manjšinski jezik, govorci nimajo realnih možnosti, predvsem pa ne potreb, da bi bili dnevno izpostavljeni manjšinskemu jeziku v različnih jezikovnih okoliščinah, zato je treba rabo jezika posebej spodbujati. Portal je nastal z namenom, da bi govorci slovenskega jezika v Italiji na enem mestu lahko dostopali do vsebin, ki spodbujajo različne rabe živega slovenskega jezika, kar bi pripomoglo k bolj suvereni rabi slovenščine v vseh sporazumevalnih okoliščinah, tudi v tistih, kjer se sicer najpogosteje uporabljata italijanščina ali mešanica slovenščine in italijanščine, pa tudi nadaljnjo rabo lokalnih različic (narečij, pogovornih jezikov ...) v okolju, kjer je taka raba sprejemljiva in dobrodošla.

SMeJse (www.smejse.it) je namenjen različnim ciljnim skupinam, od predšolskih otrok do odraslih uporabnikov, od splošne do strokovne javnosti, in ponuja pregledno razvrščene jezikovne vsebine (učne enote, poljudna besedila o jezikoslovnih temah ipd.).

Portal je pred leti nastal v sodelovanju Slovenskega raziskovalnega inštituta (SLORI) in Dijaškega doma Srečka Kosovela v Trstu, zdaj pa je še dopolnjen in se tedensko posodablja z novimi didaktičnimi vsebinami. Koncept portala je izdelala dr. Matejka Grgič, danes pa ga upravlja in nadgrajuje dr. Maja Melinc Mlekuž. Obe sta članici Delovne skupine SLORIjezik. Delovna skupina SLORIjezik je na strani www.smejse.it spomladi ustvarila nov razdelek z naslovom Pouk na daljavo #koronačas, s katerim želi biti v tem občutljivem in nepredvidljivem času v oporo učnemu kadru, učencem, dijakom in njihovim staršem. Na podstrani lahko najdete: učne enote ter druga didaktična gradiva, namenjena razvijanju jezikovnih veščin in sporazumevalnih zmožnosti različnih ciljnih skupin – od predšolskih otrok, učencev, dijakov, študentov do strokovne javnosti; hiperpovezave do obstoječih virov, spletnih strani, orodij, učnih gradiv in drugih vsebin, ki jih ustvarjajo različne strokovne, znanstvene in izobraževalne institucije; napovedi, obvestila in novice o dogodkih, dejavnostih in projektih, ki so posebej zanimivi za razvoj jezikovnih veščin v slovenščini v različnih sporazumevalnih okoliščinah; hiperpovezave do knjig, člankov in drugih gradiv, namenjenih strokovni javnosti; krajše poljudnostrokovne članke v obliki blogov s področja italijansko-slovenskega jezikovnega stikanja, didaktike manjšinskih jezikov, jezikovnega načrtovanja in rabe jezika.

Delovna skupina SLORIjezik bi z objavami na SMeJse rada pripomogla k dodatnemu razvoju jezikovnih veščin govorcev slovenskega jezika v Italiji, nadaljnji rabi lokalnih različic in drugih praks, ki so splošno razširjene v slovenskem jezikovnem prostoru, in s tem k visoki sporazumevalni zmožnosti v slovenskem jeziku, uravnoteženi dvojezičnosti ter dolgoročnemu ohranjanju aktivne rabe slovenščine na območju slovenske narodne manjšine v Furlaniji - Julijski Krajini. V prihodnjih mesecih je predvidena temeljita posodobitev oz. nadgradnja portala, ki jo bodo omogočila sredstva Ministrstva za kulturo Republike Slovenije. Projekt je bil namreč uspešno izbran na Javnem razpisu za (so)financiranje projektov, namenjenih predstavljanju, uveljavljanju in razvoju slovenskega jezika ter njegovi promociji v letih 2020 in 2021, prenovljeni jezikovni portal pa bo nudil ustrezen e-prostor za promocijo raznolikih jezikovnih virov in dejavnosti, ki ustrezajo standardom strokovnosti, inovativnosti in uporabnosti. Prenovljena struktura spletne platforme bo med drugim omogočala tudi hitrejše in preprostejše dopolnjevanje vsebin ter objavljanje na socialnih omrežjih.


Najbolj brano