Jezikovne značilnosti predšolskih otrok, učencev in dijakov

Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) od začetka svojega delovanja namenja veliko pozornosti šolanju v slovenskem jeziku v Italiji. O prizadevanjih inštituta pričajo številne študije, raziskave in publikacije, ki jih je SLORI opravil in izdal v 47 letih.

Projekt ŠOLA je eden izmed longitudinalnih projektov na tem področju. V sodelovanju s šolami ga je inštitut začel izvajati v šolskem letu 2010/11. Namen je spremljati jezikovne značilnosti predšolskih otrok, učencev in dijakov, ki obiskujejo vrtce in šole s slovenskim učnim jezikom oziroma slovensko-italijanskim poukom v Italiji. Inštitut zbira podatke z vprašalnikom, ki ga starši predšolskih in osnovnošolskih otrok ter učenci oziroma dijaki prvo- in drugostopenjskih srednjih šol izpolnijo ob vpisu v prvi letnik/razred posamezne stopnje šolanja.

Tri ločene analize

V zadnjih dveh izvedbah so v vprašalnik za starše dodali vprašanje o razlogih za izbiro slovenskega vrtca in osnovne šole (izvedba ŠOLA2014), v vprašalnik za srednješolce obeh stopenj pa vprašanje o vpetosti v slovenski in italijanski kulturni prostor (izvedba ŠOLA2019). Projekt ŠOLA vodi Norina Bogatec.

Na vpetost v slovenski kulturni prostor najbolj vpliva bližina jezika, medtem ko se navezanost na italijanskega razvija prek jezika, športa in pop glasbe z enako intenzivnostjo.

Zadnja izvedba je zajela prvošolce vseh stopenj lanskega šolskega leta 2019/20. Izsledki so predstavljeni v treh ločenih analizah.

Prva analiza obravnava dinamiko vpisov v vrtce in šole s slovenskim učnim jezikom oziroma dvojezičnim slovensko-italijanskim poukom v Italiji v zadnjih dvajsetih letih ob upoštevanju vseh stopenj šolanja in celotne šolske mreže od Milj do Špetra ter primerja materni jezik vpisanih, ki so bili v šolskih letih 2014/15 in 2019/20 prvič vključeni v posamezno stopnjo šolanja. Iz podatkov izhaja ugotovitev, da bosta upad števila malčkov v otroških vrtcih in naraščanje števila otrok iz neslovensko govorečih družin pogojevala nadaljnji razvoj vpisov.

Proučitev razlogov, zaradi katerih se starši odločijo za vpis otroka v vrtec in osnovno šolo s slovenskim učnim jezikom oziroma dvojezičnim slovensko italijanskim poukom v Italiji, je tema druge analize, in sicer izvedbe ŠOLA2019. Možnost učenja dveh jezikov in spoznavanja dveh kultur je najbolj razširjen razlog za vključitev v slovensko šolo med anketiranimi starši, zlasti med starši neslovensko govorečih družin. Slovenski starši v večji meri izpostavljajo pomen razvijanja in širjenja slovenske identitete in s tem povezano vlogo, ki jo imata slovenski vrtec in slovenska osnovna šola za ohranjanje te identitete v deželi Furlaniji - Julijski krajini. Na izbiro staršev vpliva tudi prepričanje, da sta ta vrtec in šola kakovostna in bosta koristila otrokovi prihodnosti. Drugi, zlasti praktični razlogi, kot sta bližina vrtca ali urejenost prostorov, so odločilni v manjši meri.

Vpetost v kulturni prostor

V tretji analizi so prikazani rezultati o vpetosti v slovenski in italijanski kulturni prostor učencev in dijakov, ki so v šolskem letu 2019/20 obiskovali prvi razred prvo- in drugostopenjske srednje šole s slovenskim učnim jezikom oziroma dvojezičnim slovensko-italijanskim poukom v Italiji. Vprašali smo jih, kako občutijo oziroma koliko so jim blizu naslednje kulturne prvine: slovenski/italijanski jezik, slovenska/italijanska književnost, slovenska/italijanska pop glasba, slovensko/italijansko gledališče in slovenski/italijanski šport. Podatki potrjujejo temeljno vlogo, ki jo ima jezik pri procesu identifikacije in integracije posameznika v neko skupnost, naj bo to manjšinska ali večinska.

Na vpetost v slovenski kulturni prostor najbolj vpliva bližina jezika, medtem ko se navezanost na italijanskega razvija prek jezika, športa in pop glasbe z enako intenzivnostjo. Šport je sicer pomemben dejavnik tudi v procesu vključevanja v slovensko družbeno okolje, kar pa ne velja za slovensko pop glasbo. Povezovalna moč književnosti je v italijanskem kulturnem kontekstu večja kot v slovenskem, v obeh pa je vpliv gledališke umetnosti enak, a manj izrazit.

Več informacij o projektu ŠOLA je na voljo na SLORI-jevi spletni strani: http://www.slori.org/projekti/projekt-o-spremljanju-narodnostnih-in-jezikovnih-znacilnostih-solajoce-se-populacije-slovenskih-vrtcev-in-sol-v-trzaski-in-goriski-pokrajini-in-vecstopenjske-sole-s-slovensko-italijanskim-dvojezicnim/


Najbolj brano