Didaktične strategije za pouk slovenščine

Pretekli teden se je zaključil SLORI-jev 20-urni spletni izobraževalni program Slovenščina v osnovni šoli - načrtovanje pouka in didaktične strategije, akreditiran s strani Urada za šole s slovenskim učnim jezikom pri Deželnem šolskem uradu za FJK.

Na izobraževanju so učiteljice osnovnih šol s slovenskim učnim 
jezikom v Italiji skupaj načrtovale cilje, vsebine in dejavnosti pri 
pouku slovenščine.
Na izobraževanju so učiteljice osnovnih šol s slovenskim učnim jezikom v Italiji skupaj načrtovale cilje, vsebine in dejavnosti pri pouku slovenščine.  

Na izobraževanju, ki se je odvijalo v dveh sklopih, je 22 učiteljic osnovnih šol s slovenskim učnim jezikom v Italiji skupaj načrtovalo cilje, vsebine in dejavnosti pri pouku slovenščine. Predavateljice dr. Barbara Baloh, dr. Silva Bratož in dr. Anja Pirih s Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem ter dr. Matejka Grgič in dr. Maja Melinc Mlekuž s Slovenskega raziskovalnega inštituta so na spletnih delavnicah zajele vsebine od razvoja in širjenja besedišča v manjšinskem jeziku, podpornih strategij pri učenju jezika pa do vsebinskega in integriranega učenja (CLIL), v drugem delu izobraževanja pa so se skupaj z udeleženkami osredotočile na učnociljno in problemsko načrtovanje pouka slovenščine v osnovni šoli.

V okviru izobraževalnega programa je nastal posodobljeni Učni načrt za predmet slovenščina v osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom v Italiji, ki izpostavlja spodbujanje in izboljšanje komunikacije v slovenskem jeziku. V njem je velik del pozornosti namenjen razvijanju pismenosti, še posebej didaktičnim priporočilom pri začetnem opismenjevanju, opredeljeni so splošni in operativni cilji ter minimalni standardi, vsebine pouka jezika in književnosti ter merila in opisniki za ocenjevanje.

V tem starostnem obdobju je v ospredju razvijanje besedišča in sporazumevalnih vzorcev; učenci so se zmožni pogovarjati o (ne)znani temi, podati mnenje, opredeliti načrte, pojasniti svoje izkušnje, vtise ipd. Učni načrt je zasnovan po načelih komunikacijskega pristopa, ki razvija vse štiri sporazumevalne dejavnosti (poslušanje, govorjenje, branje in pisanje), osredinjen je na učenca, njegovo predznanje, osebnost, interese, kognitivni in učni stil.

Med operativnimi cilji je poleg sporazumevanja in razvijanja zmožnosti tvorjenja in sprejemanja govorjenih in pisnih besedil izpostavljeno tudi razvijanje jezikovne zmožnosti, učenci namreč med učnim procesom postopno usvajajo osnovne sporazumevalne vzorce in jezikovne strukture, ki jih utrjujejo v neposredni jezikovni rabi.

Učni načrt sta uredili dr. Barbara Baloh in dr. Maja Melinc Mlekuž, nastal pa je ob tesnem in aktivnem sodelovanju delovne skupine vseh dvaindvajsetih udeleženk izobraževalnega programa, ki ga bodo v prihodnjem šolskem letu preizkusile v rabi, evalvirale in potrdile. Na izobraževalnem programu so nekatere učiteljice delile tudi svoje primere dobre prakse, njihovo gradivo bo v obliki interaktivnih učnih enot kmalu objavljeno tudi na spletni strani SMeJse - Slovenščina kot manjšinski jezik (www.smejse.it).

Slovenski raziskovalni inštitut že načrtuje nov program na področju jezikovnega izobraževanja in didaktike slovenščine, tokrat za vzgojiteljice in vzgojitelje v vrtcih, saj se je ponovno izkazalo, da je pedagoški kader motiviran in si želi medsebojnega sodelovanja, izmenjave mnenj in primerov dobre prakse.


Preberite še


Najbolj brano