Pomoč pri razvoju spretnosti fonološkega zavedanja

Ob vstopu v šolo ali leto prej otroke pogosto opazujemo z vidika pripravljenosti na opismenjevanje in se sprašujemo, ali je posamezen otrok za ta korak zrel. Običajno smo bolj osredotočeni na kognitivno kot pa na čustveno in socialno zrelost, čeprav so vsa tri področja zelo pomembna.

Priročnik bo predstavljen javnosti v prihodnjih tednih.
Priročnik bo predstavljen javnosti v prihodnjih tednih. 

H ključnim spretnostim spadajo sposobnost sledenja povedanemu, na primer navodilom, pomnenja vsebine (zgodbe, pesmi, posameznih besed, navodil itd.), ustrezno razumevanje in izražanje, učinkovita pozornost, sposobnost koncentracije, vztrajnost, ne nazadnje pa tudi ustrezno razvito fonološko zavedanje, to je zaznavanje zvočnega ujemanja, sposobnost zlogovanja, prepoznavanje in razlikovanje elementov govora itd.

Starostno obdobje 5-7 let je obdobje, ko so spretnosti otrok zelo variabilne; srečamo otroke, ki že znajo pisati in brati, otroke, ki ne zaznajo rime, otroke, ki se že igrajo s fonemi besed, otroke, ki potrebujejo več časa, da usvojijo bralno veščino, otroke, ki so počasni osnovnošolski bralci, nazadnje pa še otroke, ki imajo občutne težave na področju opismenjevanja, pomnjenja in fonološkega zavedanja. Zato so velike razlike med otroki nekaj običajnega, pričakovanega. Starši so včasih zaskrbljeni, včasih utemeljeno, včasih tudi ne; je pa dejstvo, da občasno tudi sami strokovnjaki pri nekaterih otrocih opažajo določene (manjše ali večje) težave (vendar še ne motenj!).

Čeprav so spretnosti v starostnem obdobju 5-7 let zelo variabilne, morajo otroci ob vstopu v šolo zadostiti minimalnim merilom za uspešno opismenjevanje. Če imajo otroci na določenih področjih težave, potem lahko tudi ob vstopu v šolo pričakujemo več zapletov, težav in vloženega truda, pri nekaterih tudi zelo velike težave in posledično odpor do šole. Z željo, da bi vsi otroci suvereno in kompetentno vstopali v osnovno šolo, se je porodila zamisel o nastanku priročnika, ki staršem, vzgojiteljem učiteljem in strokovnjakom, kot so logopedi, specialni in rehabilitacijski pedagogi, psihologi ipd., ponuja ideje za delo z otroki.

Priročnik V svetu glasov je tako nastal z namenom, da ponudi nabor dejavnosti kot pomoč pri razvoju spretnosti fonološkega zavedanja. Pripravile so ga tri tržaške avtorice: učiteljica, specializirana za delo z učenci s posebnimi potrebami Sonja Bukavec, vzgojiteljica Silva Perčič in logopedinja, surdopedagoginja ter specialna in rehabilitacijska pedagoginja dr. Martina Ozbič. Publikacijo je založila tržaška Mladika, izdajatelj pa je Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI). Besedilo so pregledale recenzentke dr. Maja Melinc Mlekuž, prof. def. Barbara Šömen Škrabolje in prof. def. Ana Turšič.

Vaje, zbrane v tem priročniku, so namenjene predvsem vzgojiteljem in učiteljem; so pripomoček za delo z vsemi skupinami predšolskih otrok ter z otroki prvega in drugega razreda osnovne šole (pri otrocih s težavami jih lahko uporabljamo tudi kasneje). Vse pa so urejene v povezano in smiselno celoto, od prvih korakov do najtežjih dejavnosti, od besedne ravni do fonemske. Urejene so stopenjsko, po težavnosti, domenah, za dosego istega cilja pa je na razpolago več vaj. Po vsej verjetnosti bodo nekatere dejavnosti pedagogom poznane že iz prakse, vendar bodo številne izvirno dopolnile vsakodnevno delo.

Priročnik bo predstavljen javnosti v prihodnjih tednih (datum predstavitve še ni določen), nakar bo na voljo v knjigarnah.


Najbolj brano