Turki že betonirajo, a zelene luči občine še nimajo

Turško podjetje Yapi Merkezi je na zemljiščih pri Orehku, kjer namerava postaviti začasno delavsko naselje, že odstranilo propadajoče stavbe nekdanje farme in tudi že začelo z gradbenimi posegi. Ali v skladu s predpisi, gradbeni inšpektor še ni preveril. Postojnski občinski svet bo o lokacijski preveritvi, ki bo začasno rabo tega prostora šele omogočila, namreč odločal danes.

Nastanitveni center, ki bo zrasel na zemljišču pri Orehku (na 
fotografiji), je predviden za obdobje štirih let oziroma do zaključka 
gradnje, toda ne več kot pet let.  Foto: Veronika Rupnik Ženko
Nastanitveni center, ki bo zrasel na zemljišču pri Orehku (na fotografiji), je predviden za obdobje štirih let oziroma do zaključka gradnje, toda ne več kot pet let.  Foto: Veronika Rupnik Ženko

OREHEK, POSTOJNA > Podjetje Yapi Merkezi, ki je del konzorcija za gradnjo drugega tira, je na robu vasi Orehek na območju nekdanje kmetijske zadruge po pridobitvi soglasja krajanov in sklenitvi dogovora z občino in krajevno skupnostjo, že julija začelo rušiti stare hleve, na zemljišču pa namerava postaviti začasni namestitveni center za delavce. Zemljišča so v lasti podjetja Korle, ki je slovenski partner podjetja Yapi Merkezi.

Ker za rušitev gradbeno dovoljenje ni potrebno, je podjetje na upravni enoti Postojna zgolj vložilo prijavo pričetka izvajanja rušitvenih del. Tudi gradbiščna tabla navaja zgolj odstranitev obstoječih objektov.

Postaviti bodo morali malo čistilno napravo

V montažnih kontejnerjih bodo urejene pisarne, spalnice, jedilnica s kuhinjo, skupni dnevni prostori, sanitarije, pralnica, ambulanta, frizer, trgovina, predvidene so tudi športno–rekreacijske površine, parkirišče ... Na območju sta elektro in vodovodni priključek. Fekalne in meteorne kanalizacije ni, zato je za odpadne vode predvidena ureditev male komunalne čistilne naprave. Z dostop do območja sta predvidena dva obstoječa vhoda/izhoda na lokalno cesto. Prevozi delavcev pa bodo potekali v smeri Hruševja in ne skozi vas Orehek. Po zaprtju centra bodo začasne objekte odstranili in območje počistili.

Nekatere krajane Orehka je zato v zadnjih dneh zmotilo, da so gradbeni delavci že začeli tudi z urejanje platojev za postavitev začasnih kontejnerjev, o čemer so obvestili tudi nevladno okoljsko organizacijo Alpe Adria Green (AAG), ki je v Orehku v začetku septembra izvedla eko patruljo in na podlagi ugotovitev poslala prijave inšpekcijskim službam.

Delavci so že začeli tudi z urejanjem platojev za postavitev začasnih kontejnerjev. (foto: Veronika Rupnik Ženko)

Nepravilno odlagali azbestno kritino

Po pojasnilih inšpektorata je inšpektorica za okolje na podlagi prijave nemudoma opravila nadzor v zvezi z ravnanjem z azbestno kritino pri razkrivanju petih stavb, saj so krajani opozorili, da so jo delavci kar metali na tla, kjer se je razbila. Na ta problem so opozorili tudi v AAG. Pri pregledu je ugotovila, da izvajalec, samostojni podjetnik iz Ribnice, azbestne kritine ni odstranjeval v skladu s predpisi, zato mu je odredila, da mora odmetane kose odpadne azbestne kritine ustrezno odstraniti. Pri kontrolnem nadzoru je ugotovila, da je odpadna azbestna kritina zložena na paletah, ovita v zavijalno folijo in označena, ter da je zdrobljena odpadna azbestna kritina odstranjena in se skladišči v PVC vrečah.

Na inšpekciji za okolje so prejeli dva evidenčna lista o pošiljki odpadka (azbest) za količini 14.820 in 17.040 kilogramov. V javnem podjetju Kovod so kakršnokoli onesnaženje bližnjega vodnega vira Korotan z azbestom, na kar so namigovali v AAG, zanikali.

V AAG so med drugim opozorili, da so posegi v nasprotju s sedaj veljavnim občinskim prostorskim načrtom, kjer je to območje opredeljeno kot stanovanjske površine za posebne namene. Da bo na tem zemljišču začasne kontejnerje mogoče postaviti šele, ko bo občina s tako imenovano lokacijsko preveritvijo omogočila odstopanje od sprejetega občinskega prostorskega načrta, potrjuje tudi postojnski župan Igor Marentič in dodaja, da bo šele na tej podlagi mogoča tudi pridobitev gradbenega dovoljenja.

Ali Turki torej prehitevajo?

Postojnski občinski svet bo o lokacijski preveritvi, s katero bo na teh zemljiščih omogočil začasno rabo prostora, odločal na današnji seji. Na občini začasno ureditev oziroma delavsko naselje podpirajo, saj prinaša revitalizacijo doslej degradiranega in zapuščenega območja. Tudi v postopku javne razgrnitve niso prejeli nobenih pripomb, pozitivna mnenja pa so nazadnje podali tudi vsi nosilci urejanja prostora. “S predvideno začasno ureditvijo so bili na predhodni predstavitvi seznanjeni tudi krajani in širša javnost ter se z njo tudi strinjali,” dodaja župan.

Tri prijave na inšpekcijo

Na inšpektoratu za okolje in prostor so nam potrdili, da so doslej prejeli tri pobude za izvedbo inšpekcijskega nadzora v tem primeru.

Gradbeni inšpektor je že 23. julija preveril, ali ima izvajalec del gradbišče ograjeno, ali ima gradbiščno tablo in ali so bila dela prijavljena, in ugotovil, da je vse to izvedel. 13. avgusta je nato opravil tudi podrobnejši pregled dokumentacije prijave pričetka del na upravni enoti in ugotovil, da je popolna. “V okviru inšpekcijskega postopka bo inšpektor preveril tudi nadaljnje gradbene posege izvajalca,” so nam zagotovili.

Ali se na predvidenem zemljišču takšni objekt(i) smejo postavljati, določa prostorski akt, ki ga je sprejela občina, pojasnjujejo tudi na ministrstvu za okolje in prostor. Glede potrebnosti gradbenega dovoljenja zanje pa: “Če objekt po namenu in velikosti presega v uredbi o razvrščanju objektov določene mejne vrednosti za enostaven objekt, je treba zanj pridobiti gradbeno dovoljenje, o čemer bo odločala pristojna upravna enota.”

Na postojnski upravi enoti so nam odgovorili, da doslej vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja za postavitev začasnega delavskega naselja v Orehku še niso prejeli. “Prejeli pa smo vlogo za gradbeno dovoljenje za nezahteven objekt srendjenapetostnega kablovoda s pripadajočo trafo postajo, ki je še v reševanju,” pravi načelnik Marko Baša.

Z vprašanji smo se obrnili tudi na podjetje Yapi Merkezi. Vodja projekta Bahadir Oral nam je odgovoril, da “je vse, kar Yapi Merkezi počne v Sloveniji zakonito”, glede gradbenega dovoljenja pa, da je v postopku pridobivanja.


Najbolj brano