Direktor ankaranske občinske uprave: “Nepravilnosti v poslovanju ni bilo”

“Občina meni, da ni ravnala v nasprotju z načelom gospodarnosti ali da je kršila obveznost dobrega poslovanja,” odgovarja direktor ankaranske občinske uprave Iztok Mermolja na očitke računskega sodišča. To je občini Ankaran za poslovanje v letu 2018 najprej izreklo negativno mnenje. Občina je večino zadev popravila, a računskega sodišča ni v celoti zadovoljila. Zato je, če potegnemo črto, občina po mnenju sodišča vseeno kršila obveznost dobrega poslovanja.

Denar, namenjen sanaciji plaza pri mladinskem letovišču na 
Debelem rtiču in je nekoliko presegel vsoto, namenjeno v proračunu, je zmotil računsko sodišče.   Foto: Zdravko Primožič/FPA
Denar, namenjen sanaciji plaza pri mladinskem letovišču na Debelem rtiču in je nekoliko presegel vsoto, namenjeno v proračunu, je zmotil računsko sodišče.  Foto: Zdravko Primožič/FPA

ANKARAN > Med pomembnejšimi nepravilnostmi leta 2018 je računsko sodišče izpostavilo, da občina ni sprejela ustreznih dokumentov za dodelitev denarja na področju športa, neustrezno je določila merila za dodelitev denarja, denar razdelila brez javnega razpisa in brez javnega razpisa zagotovila tudi uporabo javnih površin.

Ker ni objavila zaključnega poročila ali povzetka o poteku in rezultatih porabljenega denarja in tudi zato, ker ni izkazala začetka aktivnosti za spremembo odloka o ustanovitvi režijskega obrata Občine Ankaran, ki ne bo več opredeljeval gostinske dejavnosti za potrebe delovanja in obratovanja športnih objektov, je tako imenovane popravljalne ukrepe občine računsko sodišče označilo kot le delno zadovoljive.

Iztok Mermolja

direktor občinske uprave

“Poleg tega ni mogoče z gotovostjo napovedati, da bi bilo eno skupno naročilo ugodneje kot dve ločeni.”

Plaz so morali sanirati

Računsko sodišče v opozorilih glede sanacije plazu na Debelem rtiču in ureditvam na odbojkarskih in nogometnih igriščih v Športnem parku Sv. Katarina med drugim ugotavlja, da se v občini niso držali proračunskih postavk, ki jih je sprejel občinski svet. V projekte so vložili več denarja, kot so ob pripravi proračuna načrtovali.

Iztok Mermolja, direktor občinske uprave, pojasnjuje, da so za sanacijo plazu na Debelem rtiču v proračunu za leto 2018 rezervirali 294.046 evrov, zatem pa na podlagi javnega naročila izbrali družbo Finali, ki je ponudila najnižjo ponudbeno vrednost - 281.767 evrov brez DDV. Projekt so želeli speljati in so manjkajoča sredstva za dokončanje projekta zagotovili s prerazporeditvami, tudi za dodatnih 27.322 evrov, zato menijo, da ravnanje občine ni bilo neskladno s proračunom.

Ureditve na Sv. Katarini so sledile po ujmi, ki je poškodovala že tako dotrajano infrastrukturo. Občina je vzpostavila nujno športno infrastrukturo in omogočila varno izvajanje športne dejavnosti. Denar za projekt so zagotovili s prerazporeditvami iz proračunskih postavk, kjer se je izkazalo, da namenjena sredstva ne bodo porabljena.

Pri kritikah, da so na Sv. Katarini izvedli več postopkov javnega naročanja namesto enotnega javnega naročila ter ravnali negospodarno, Iztok Mermolja pojasnjuje, da je šlo pri igrišču za odbojko na mivki in igrišču za nogomet za dve povsem ločeni gradnji, ki se nista ne začeli ne izvajali istočasno, zato ju ni mogoče šteti za en predmet javnega naročanja. “Poleg tega ni mogoče z gotovostjo napovedati, da bi bilo eno skupno naročilo ugodneje kot dve ločeni,” dodaja Mermolja.

Pridobili so nove menice

Ob opravljenih delih na sanaciji plazu in ureditvah na Sv. Katarini ima občina v rokah menice, katerih vrednost je manjša, kot bi bilo prav in so brez navedenega roka veljavnosti. To pomanjkljivost je občina odpravila s pridobitvijo popravljenih predmetnih menic, pravi Iztok Mermolja in dodaja, da v občini menijo, da niso ravnali v neskladju s pogodbenimi določili, saj je veljavnost menic določena v pogodbi in da veljajo od začetka veljavnosti pogodbe do izpolnitve izvajalčevih pogodbenih obveznosti, kar vključuje tudi vse anekse k pogodbi.

Brezplačna uporaba javnih površin je dovoljena

Računsko sodišče tudi opozarja, da občina v letu 2018 ni izvedla javnega razpisa, pač pa je nekaterimi društvi z neposrednimi dogovori o soglasju za uporabo javne površine omogočila brezplačno uporabo javnih površin za šport.

“Športno infrastrukturo v Ankaranu brezplačno uporabljajo izvajalci letnega programa športa, ki so izbrani na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje za aktualno leto. Javni razpisi za sofinanciranje programov na področju športa so bili izvedeni vsa leta, tudi leta 2018, ko je občina podala soglasje za uporabo športne infrastrukture vsem zainteresiranim društvom. Računsko sodišče je podajanje takšnega soglasja ocenilo kot neustrezen način.

“Letu 2019 je občina pričela z objavo javnih povabil za rezervacijo športne infrastrukture. Občine lahko društvom dajejo v brezplačno uporabo športne površine, pomembno je, da se to izvede pod enakimi pogoji za vse. Športno infrastrukturo v občini Ankaran lahko brezplačno uporabljajo izvajalci letnega programa športa, izbrani na javnem razpisu za sofinanciranje v skladu s prijavljenimi programi in potrebami.”

Kaj pa občinski gostinski obrati?

Spremembe, ki jih pričakuje računsko sodišče in s katerimi občina v okviru režijskih obratov ne bo več smela opravljati gostinske dejavnosti, tečejo naprej. Občinska uprava pripravlja dokumentacijo in podatke za sprejem ustreznega Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ankaran in za ustanovitev javnega podjetja za izvajanje gospodarskih javnih služb v Občini Ankaran.


Najbolj brano