TRANSPARENTNO DELOVANJE CEMENTARNE SALONIT ANHOVO

Cementarna Salonit Anhovo že sedaj sodi med najboljše cementarne v Evropi po njeni energetski učinkovitosti, ogljičnem odtisu ter po emisijah.

Predstavljamo vam nekatere ključne podatke o delovanju cementarne Salonit Anhovo, ob tem pa želimo poudariti, da je za prebivalce v lokalni skupnosti predvsem pomembna kakovost zraka, ki jo dihajo, zato v nadaljevanju temu področju v povezavi z emisijami v zrak iz cementarne posvečamo največjo pozornost.

Razumemo stisko in skrb obolelih zaradi pretekle uporabe azbesta. Zato delujemo v smeri nudenja pomoči in obenem uvajamo najmodernejšo tehnologijo s čim manjšimi vplivi na okolje. Osredotočeni smo na ljudi, tako v podjetju, kot tudi v ožji in širši skupnosti. Mladim želimo ponuditi atraktivna delovna mesta in skupaj graditi tako podjetje kot dobrobit kraja in vse doline.

Stanje okolja v okolici cementarne Salonit Anhovo je dobro po kakovosti zraka, tal in vode.

Koncentracije delcev PM10 so najbolj relevantne prav z vidika vpliva na zdravje. V nekaterih krajih po Sloveniji je še vedno problematično število preseganj dnevnih mejnih vrednosti (50 μg/m3), ki je v zakonodaji omejeno na maksimalno število 35 dni na leto. Kraji po Sloveniji, kjer je ta številka še vedno presežena, veljajo za območja, za katera je sprejet poseben načrt vezan na izboljševanje kakovosti zraka (degradirana območja), npr. Trbovlje, Zagorje, Celje, itd.

V okolici cementarne Salonit Anhovo na dveh reprezentančnih merilnih mestih (Gorenje Polje in Morsko), ki najbolje izkazujeta tudi vpliv cementarne, so povprečne letne vrednosti med najnižjimi v Sloveniji, kot tudi pod vrednostjo priporočeno s strani Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ki znaša 20 μg/m3 letno. Pod to vrednostjo se ne pričakuje vplivov na zdravje.

Poleg meritev delcev PM10 se v posameznih periodah s strani zunanjih institucij izvajajo tudi meritve drugih parametrov npr. težke kovine, benzen, benzo(a)piren, NOx, različne organske snovi, dioksine, in druge parametre. Različne meritve in modelni izračuni so pokazali, da je prispevek cementarne k koncentracijam posameznih parametrov precej nizek, npr. prispevek k koncentracijam benzena, ki so tudi sicer nizke (večinoma pod 1 μg/m3), je bil po modelnem izračunu v letu 2011 na merilnem mestu Gorenje Polje 2%.

Koncentracije benzena v zunanjem zraku so najvišje pozimi, tudi v času, ko cementarna ne obratuje. Opazen je vpliv individualnih kurišč. Podobno lahko opazimo pri koncentracijah delcev PM10.

Okoljski monitoring Salonita Anhovo je primerljiv z ureditvami v EU.

PIC (Pravni informacijski center nevladnih organizacij) je v mesecu juniju 2020 izdelal Primerjalno analizo normativne ureditve, izvajanja in prakse obratovalnega monitoringa emisij v zrak (https://www.gov.si/teme/industrijsko-onesnazevanje/), v okviru katere je primerjal slovensko ureditev, izvajanje in prakso z ureditvijo, izvajanjem in prakso na Hrvaškem, v Avstriji, Nemčiji, na Madžarskem. Iz analize izhaja, da je ureditev obratovalnega monitoringa emisij v zrak primerljiva med prej navedenimi državami.

Trajne meritve emisij cementarne Salonita Anhovo lahko spremljate na spletni strani https://www.salonit.si/trajnostni-razvoj/ekologija/trajne-meritve-emisij/, dostopne pa so tudi krajanom na dveh spletnih monitorjih.

Vpliv cementarne se z uporabo goriv iz odpadkov ne spreminja.

Skozi leta se je delež goriv iz odpadkov povečeval, obenem pa so se emisije zaradi uvajanja najmodernejših tehnologij zniževale oz. so bile v enakih okvirjih. Fosilna goriva nadomeščamo s ciljem zniževanja izpustov CO2. Razen izpustov CO2, emisije niso povezane z uporabo goriv, sicer pa emisija CO2 primarno izhaja iz mineralnih surovin. Z uporabo alternativnih goriv emitiramo približno 100.000 ton CO2 letno manj, kot pri uporabi fosilnih goriv (premog).

V letu 2020 je bilo do sedaj uporabljenih v količinskem deležu 68% domačih in 32% italijanskih odpadkov. V mesecu septembru letos je bil delež italijanskih odpadkov le 13% italijanskih, 87 % pa slovenskih. V letnem povprečju bomo v letu 2020 dosegli 75% delež slovenskih alternativnih goriv in tako v Sloveniji največ prispevali za reševanje problematike viška odpadkov.

Stremimo k proizvodnji cementa z minimalno emisijo toplogredih plinov.

Cementarna Salonit Anhovo sodi med evropske cementarne z najnižjim ogljičnim odtisom, t.j. najnižjimi specifičnimi emisijami CO2 na tono klinkerja. Emisija CO2 je precej nižja, kot če bi cement proizvajala kakšna druga cementarna z višjim ogljičnim odtisom in sicer:

- nižja za 7,2 % od emisije povprečne evropske cementarne

- nižja za 6,9 % od povprečne nemške cementarne in

- nižja za 12,5 % od cementarne, ki sodi v 10% najslabših cementarn v EU.

Cementarna Salonit Anhovo je med najuspešnejšimi cementarnami v EU pri zniževanju CO2 odtisa. To je dosegla tudi z investicijami v moderne tehnologije, ki omogočajo varno in učinkovito uporabo goriv iz odpadkov. Anhovska cementarna strmi k ambicioznemu cilju: postati ogljično nevtralna cementarna do leta 2035.


Najbolj brano