Grozi izbruh prašičje kuge

Sloveniji preti resna nevarnost vnosa afriške prašičje kuge, zelo nalezljive bolezni, ki prizadene domače in divje prašiče. Bolezen se že pojavlja v okoliških državah. Za zdaj je pri nas še ni, vendar ta nevarnost zahteva, da se nanjo pripravimo.

Sloveniji preti resna nevarnost vnosa afriške prašičje kuge, zelo 
nalezljive bolezni, ki prizadene domače in divje prašiče. Foto: Jaka Jeraša
Sloveniji preti resna nevarnost vnosa afriške prašičje kuge, zelo nalezljive bolezni, ki prizadene domače in divje prašiče. Foto: Jaka Jeraša

Bolezen je že nekaj časa prisotna na Madžarskem, Češkem, Poljskem, v Italiji, Romuniji, Ukrajini in Moldaviji ter v baltskih državah, tako obstaja možnost vnosa in širjenja tudi pri nas.

Klasična prašičja kuga ni nevarna za zdravje ljudi, se pa zelo hitro širi iz gospodarstva na gospodarstvo in povzroča veliko gospodarsko škodo (usmrtitev živali, prepoved prometa, trgovanja in izvoza s prašiči ter surovinami in izdelki iz mesa prašičev).

Bolezen se širi predvsem s premiki okuženih živali in premiki kakršnihkoli predmetov, opreme iz okuženega gospodarstva, s krmljenjem s pomijami (za kar velja v Sloveniji prepoved od oktobra leta 2003 dalje) ter ilegalnim uvozom prašičev in proizvodov iz prašičjega mesa. Bolezen se lahko prenaša tudi z obutvijo, avtomobilskimi gumami in drugimi transportnimi sredstvi. Še posebej morajo biti pozorni vsi rejci. Znaki bolezni so predvsem povečana temperatura pri živalih, težka hoja, zmanjšan apetit, nenavadno obnašanje, hujšanje. Če opazimo te znake, moramo nemudoma obvestiti veterinarsko službo. Rejci morajo upoštevati vse predpisane ukrepe, ki so namenjeni preprečevanju vnosa in širjenja bolezni živali.

Opišimo nekaj najpomembnejših ukrepov. Vse živali v nekem gospodarstvu morajo biti ustrezno označene in evidentirane, tako da je možen nadzor in spremljanje od rojstva do pogina oziroma zakola živali. Zagotoviti je treba zdravstveno neoporečno pitno vodo in krmo za živali. Skrbeti je treba za predpisane higienske razmere v objektih, kjer redijo živali, v okolici objektov ter drugih prostorih, kjer se zadržujejo. Ustrezno je treba ravnati z živalskimi trupli in drugimi odpadki, odplakami, iztrebki in izločki. Nove živali mora rejec kupovati iz registriranih rej s preverjenim zdravstvenim stanjem črede (promet živali). Preprečiti moramo stike divjih prašičev z domačimi. Ob neposredni nevarnosti je treba izvajati vse oblike preventivnih ukrepov, ki jih predvideva stroka (dezinfekcija, postavitev dezinfekcijskih barier, nadzor na mejah, prepoved gibanja živali, omejeni ali ustavljeni prevozi in poostreni nadzor na mejah).

Predvsem ta, zadnji sklop ukrepov, je določen z zakonom in ga opravljajo za to pooblaščeni specializirani izvajalci. Za uspešno izvajanje postopkov dezinfekcije moramo upoštevati nekatera splošna in tudi v praksi potrjena pravila. Nekatera smo opisali že v preteklosti pri drugih boleznih, saj se ukrepi na določenih točkah pokrivajo in tudi pri pojavu kužnih bolezni so splošni ukrepi večinoma podobni, imajo enak namen - preprečiti širjenje bolezni.

Pred vsako dezinfekcijo moramo obvezno predhodno očistiti in oprati površine, ki jih bomo razkužili. Tako odstranimo grobo nesnago, delno tudi nekaj mikroorganizmov, hkrati s površin odstranimo različne organske snovi, ki bi lahko oslabile ali nevtralizirale delovanje razkužila.

Izbira uporabe postopka in sredstva za dezinfekcijo je odvisna od stopnje in vrste onesnaženja, prisotnosti kužnine, ključnih mikroorganizmov, vrste predmeta ali površine. Dezinfekcijo, še posebej kemično, izvajamo, kadar je to res potrebno, ko ne škoduje okolici in je strokovno upravičena.

Povzročitelj prašičje kuge je virus iz skupine RNK virusov, zato moramo za razkuževanje uporabljati sredstva na podlagi NaOH, formalina, klornega apna ali kavstične sode.

Zaradi bojazni za pojav te bolezni so pri nas ustrezne službe in organi že sprejeli vse potrebne ukrepe in o tem obvestili rejce ter ostale, vključene v najbolj ogrožene skupine. Tudi javnost obveščajo prek medijev. Osnovno pravilo je, da več kot o bolezni veš, laže ukrepaš in jo preprečiš.


Najbolj brano