Občina Vipava: bodo iz omar padali okostnjaki?

Če v preteklem mandatu nadzorni odbor Občine Vipava skoraj dve leti ni deloval, je v tem mandatu od njega pričakovati aktivno vlogo. Za začetek je preveril lansko poslovanje Zavoda za turizem Trg Vipava in zaključni račun občine za 2018. Nadzorniki so občini med drugim priporočili prevetritev najemnih pogodb in skrbnejše ravnanje z denarjem ter premoženjem.

Po mnenju nadzornega odbora je  pogodba z najemnikom lokala 
Podskala za občino škodljiva.
Po mnenju nadzornega odbora je pogodba z najemnikom lokala Podskala za občino škodljiva.  

VIPAVA > Petčlanski nadzorni odbor (NO), ki mu predseduje Jožko Žgur, si je za cilj zadal štiri nadzore v letu in ta načrt bodo, kot je Žgur napovedal na nedavni seji občinskega sveta, uresničili. Nadzorniki so za začetek prevetrili lansko poslovanje Zavoda za turizem Trg Vipava in zaključni račun občine za leto 2018. Kot je pojasnil Žgur, pri prvem niso našli bistvenih nepravilnosti, begala pa jih je konsignacijska pogodba z dobavitelji vina, ki ima po njihovi oceni lastnosti pogodbe o komisijski prodaji vina. Občini, ki je lani iz proračuna prispevala 76 odstotkov denarja za delovanje zavoda, je priporočil, naj proračunski denar zavodu nakazuje v rednih mesečnih obrokih. Ob vse večjem številu gostov so nadzorniki ocenili še, da bi zavod, v katerem so trenutno tri zaposlene, z več zaposlenimi bolje predstavil občino na področju turizma v mednarodnem okolju.

NO za skrbnejše ravnanje z denarjem in premoženjem

Obširnejša priporočila so nadzorniki pripravili po pregledu zaključnega računa občine za lansko leto. Tokrat so podrobneje prevetrili prihodke od najemnin in zakupnin, odhodke za izdelavo projektne dokumentacije za prenovo stavbe, v kateri deluje TIC Vipava, in projektne dokumentacije za prizidek k vrtcu, plačila po pogodbah o delu in prejemke zunanjih sodelavcev ter postavko drugi operativni odhodki.

Iz poročila NO je razbrati, da občina v preteklosti ni vselej ravnala kot dober gospodar. Na primer pri ponudbah na različnih javnih razpisih, kjer so nadzorniki ugotovili, da se pojavljajo ista imena, občina pa ni vedno pridobila treh ponudb, vsaj ne resničnih, kar po oceni NO kaže, da je bila izbira izvajalca vnaprej dogovorjena.

Po mnenju nadzornikov bi bilo smiselno pregledati vse najemne in zakupne pogodbe, ki so bile sklenjene že pred leti, in kjer gre za večja odstopanja, pripraviti nove, usklajene s tržnimi cenami. “V zakupni pogodbi bi morali dogovoriti, da se vsaj enkrat letno opravi nadzor, ali najemnik odgovorno ravna z zakupljeno nepremičnino, jo redno vzdržuje, plačuje najemnine in stroške. Občini predlagamo tudi sprejem pravilnika, kjer bi natančno določila postopek, cenik in pogoje oddajanja nepremičnin v najem,” je med drugim pojasnila članica NO Meta Mržek.

Škodljive pogodbe bi razdrli ali spremenili

Nadzorniki so kot primer za občino škodljive najemne pogodbe izpostavili staro pogodbo za gostinski lokal Podskala. Ta je trenutno zaprt, občina pa po pogodbi zanj ni in ne more iztržiti tržne najemnine. Župan Goran Kodelja, ki je ob nastopu mandata napovedal, da si bo prizadeval za racionalno in učinkovito delovanje ter transparentno poslovanje občine, je pojasnil, da je občina najemniku predlagala sporazumno prekinitev pogodbe, na odgovor pa še čaka.

Glede na ugotovitve je pričakovati, da to ne bo edini okostnjak, ki bo padel iz omare. Trenutno sta na tapeti še koncesijska pogodba za upravljanje z javno razsvetljavo, ki jo želi občina razdreti, zadeva je na sodišču, ter zakupna pogodba za dvorec Lanthieri. “Anomalije bomo skušali popraviti in za določene zadeve aktivirali odvetniške pisarne, v prihodnje pa bomo delovali tako, da se take ocene NO ne bodo več pojavljale,” je napovedal župan.


Najbolj brano