Ustanovili bodo nov odbor, zadolžen za prostorske zadeve

Divaški občinski svetniki so na drugi občinski seji potrdili sestavo novih občinskih delovnih teles in sprejeli sklep, da bodo ustanovili še en odbor, ki bo skrbel za prostorsko načrtovanje.

 Foto: Lea Kalc Furlanič
Foto: Lea Kalc Furlanič

DIVAČA > V divaškem občinskem svetu so sprejeli sklep, da bodo zaradi obsežnosti in večjega števila področij, ki jih obravnava sedanji odbor za gospodarstvo in okolje, ustanovili še en odbor, ki bo reševal zadeve v zvezi s prostorskim načrtovanjem in infrastrukturo. Doslej je to opravljal odbor za gospodarstvo in okolje, ki ga bodo preimenovali in bo po novem reševal le zadeve s področja gospodarstva, kmetijstva in turizma. Statutarno pravni komisiji so zato svetniki predlagali, med njimi je to posebej izpostavil Bruno Bombač, da čim prej pripravi predlog spremembe občinskih aktov - statuta in poslovnika.

Sicer pa je enajstčlanski divaški občinski svet že na ustanovni seji v komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenoval Damjano Gustinčič (ki je predsednica), Nives Skuk, Bruna Kocjana, Bruna Bombača in Uršo Skerbiš Štok. Na drugi seji pa so potrdili imenovanje ostalih delovnih teles - statutarno pravne komisije (predseduje ji Ivan Kovačič), odbora za negospodarstvo, ki ga bo vodila Nives Skuk, odbora za gospodarstvo in okolje (predsednik bo Martin Prelc), odbora za finance - tudi v tem mandatu ga bo vodil Dobrivoje Subić - ter nadzornega odbora, v katerem so zunanji člani Anita Hiti, Drago Božac in Vesna Maslič. Zunanja člana sedita tudi v statutarno pravni komisiji (Urška Florjančič) ter v odboru za gospodarstvo in okolje (Benjamin Škrlj). Oba sta nekdanja svetnika.

Novi svetnik Bruno Kocjan je že na prvi seji predlagal, da bi se odpovedali eni sejnini v korist dobrodelne finančne pomoči mladi osebi, ki mora na težko operacijo. Svetniki so pobudo sprejeli. Ivan Kovačič pa je predlagal, naj občinska uprava preveri možnost oprostitve plačila dohodnine sejnin članom občinskega sveta v takih primerih. Da bi imenovali novo komisijo - za mlade, je med pobude navedla Mirjam Frankovič Franetič, Martin Prelc pa, da občinska uprava gradivo za seje odborov in komisij posreduje članom v 15 dni pred sklicem sej delovnih teles in zapisnik sej občinskega sveta v petih dneh po seji.


Najbolj brano