Sumi negospodarnosti: se bodo v Solis zakopali forenziki?

Nadzorni odbor koprske občine bo slednji predlagal, da v nekaterih zadevah poskrbi za forenzično analizo. Razlog? Da bi lahko izstavili odškodninske zahtevke, če bo to potrebno. Predsednik nadzornega odbora Jadran Bajec razkriva, da gre za projekt Solis, o katerem pa še ne želi povedati več, ker poročilo še ni nared.

Pod drobnogledom je tudi projekt Solis. Foto: Nataša Hlaj
Pod drobnogledom je tudi projekt Solis. Foto: Nataša Hlaj

KOPER > Očitke o negospodarnosti, neučinkovitosti in nepreglednosti je zaslediti tudi v poročilu o gradnji garažne hiše pod Muzejskim trgom in prodaji Tomosovega bloka, kjer so po besedah Jadrana Bajca ugotovili znake kaznivega dejanja, ki jih bodo prijavili organom pregona. “Naše poslanstvo ni iskanje napak, ampak nuditi pomoč občinski upravi pri njihovem delu, da ne pride do tako očitnih odstopanj,” ocenjuje Bajec.

O pristojnostih
Nadzorni odbor občine opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskega denarja in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskega denarja.

V Marjetici negospodarno poslovanje

Nadzorni odbor je lani proučeval razmerja med Multimedijskim centrom Vizija in občino, se posvetil občinskima proračunoma za leti 2016 in 2017, pretresal poslovanje Marjetice Koper in delovanje lokalne turistične organizacije.

Pri delovanju Marjetice Koper, ki že več let posluje z izgubo, se po mnenju nadzornega odbora nadaljujejo nekateri elementi negospodarnega poslovanja, kot so individualne pogodbe o zaposlitvi vodij služb in sektorjev s posebnimi dodatki ter pavšalne pogodbe z nekaterimi zunanjimi izvajalci. “Zdajšnji nadzorni svet in direktor spreminjajo določene sporne prakse, a prepočasi,” meni Bajec.

Obveščanje javnosti za potrebe vsakokratnega župana?

Pri razmerjih med občino in takratnim Multimedijskim centrom Vizija so ugotovili, da so javni denar porabili nenamensko, saj namen ni bil obveščanje javnosti. “To namreč ne sme biti odvisno ali podrejeno potrebam vsakokratnega župana in koalicije,” opozarja Bajec.

Nadzorni odbor je tako med drugim ocenil, da je negospodarno nameniti od 100 do skoraj 300.000 evrov na leto iz proračuna za sporočanje vsebin, ki niso povezane z neposrednim obveščanjem javnosti o delu občine in njenih organov. Zadovoljen pa je, ker je občinski svet nekatera njihova priporočila delno že upošteval, za odpravo nekaterih pomanjkljivosti pa se še dogovarjajo.

Prodajali premoženje, čeprav so imeli dovolj denarja

Pri reviziji občinskih proračunov za leti 2016 in 2017 se je nadzorni odbor oprl na ugotovitve notranje revizije, ki opozarja na netransparentno porabo denarja. “Tako med drugim ni računovodske povezave med prodajami in porabljenim denarjem. Občina je takrat, denimo, prodajala občinsko premoženje, čeprav je imela veliko denarja na računih. Prav tako so denar mimo proračuna premeščali iz investicijske v tekočo porabo,” pojasnjuje predsednik nadzornega odbora Bajec.

Pri delovanju Turistične organizacije Koper v letih 2017 in 2018 pa so ugotovili, da način zbiranja denarja od turistične takse ni najbolj učinkovit in da manjka ustrezen nadzor. Na področju turizma imajo v nadzornem odboru še pomislek, da je turizem gospodarska panoga, zato menijo, da občina javnega denarja ne bi smela namenjati temu področju.


Najbolj brano