Bo ankaranska občina uspela ustaviti gradnje pod Jadransko cesto?

O pravnomočnem gradbenem dovoljenju, ki ga imata podjetnika Rok Cvetkov in Blaž Jasnič ter jima pod Jadransko cesto v Ankaranu dovoljuje nadomestno gradnjo, smo že poročali. Razburilo je krajane, presenečene, da sta dobila pravico nadomestne gradnje, še bolj pa je v zraku obviselo vprašanje, kako je občina to “dovolila”. Se je pritožila ali ne? Da, pritožila se je. Je gradbeno dovoljenje pravnomočno? Da, zaenkrat še vedno je.

Medtem ko imata Rok Cvetkov in Blaž Jasnič pravnomočno gradbeno dovoljenje, Igor Velov, lastnik tretje 
parcele in hišice (na fotografiji levo), nanj še čaka.  Foto: Tomaž Primožič/FPA
Medtem ko imata Rok Cvetkov in Blaž Jasnič pravnomočno gradbeno dovoljenje, Igor Velov, lastnik tretje parcele in hišice (na fotografiji levo), nanj še čaka.  Foto: Tomaž Primožič/FPA

Alenka Penjak

Po tem, ko smo prejeli še nekaj odgovorov Upravne enote Koper, znova prebrali gradbeno dovoljenje, prisluhnili ankaranskemu županu Gregorju Strmčniku, ki je kmalu po objavi članka, da je gradbeno dovoljenje pravnomočno in se občina nanj ni pritožila, občinskim svetnikom zatrdil, da se je občina na izdano gradbeno dovoljenje pritožila, zatem pa nam še v živo pokazal pošto, ki to dokazuje, je dvom razpršen.

Občina Ankaran je Upravni enoti Koper podala zahtevo, da bi bila stranka v postopku, njeno zahtevo je Upravna enota Koper s sklepom zavrnila, zoper to odločitev pa pritožbe ni prejela.

Res je, občina se je prit0žila. Pravočasno ali prepozno, upravičeno ali ne pa bodo odločale neke druge ustanove. Prerezati bodo morale zapleten pravni vozel.

Pogled na mobilni hišici Roka Cvetkova in Blaža Jasniča, kjer naj bi do pomladi zrasli zidani varianti.

Občina Ankaran od Upravne enote Koper zahteva, da odločbo odpravi in jo pošlje v ponovno odločanje oziroma da gradbeno dovoljenje prekliče.

Pritožba in osemdnevni rok

Upravna enota Koper je njeno pritožbo prejela v splošno določenem zakonskem osemdnevnem roku in obenem dva dneva p0 tem, ko je postalo gradbeno dovoljenje pravnomočno. Jo mora upoštevati ali pa se je začel pravni pinkponk, ki je za občino Ankaran še kako pomemben, saj govori o obrambi obmorskega prostora pred novimi gradnjami, kar je bila ena temeljnih točk, na katerih je slonel odcepitveni in na sploh volilni program skupine Radi imamo Ankaran. Da nihče od vpletenih ne bo sam od sebe popustil, je jasno. Da imajo prav, zatrjujejo Gregor Strmčnik, Rok Cvetkov in Blaž Jasnič, kdo pa ima bolj prav?

Upravna enota Koper je gradbeno dovoljenje izdala 4. novembra letos, pravnomočno pa je postalo že 10. novembra, o čemer priča uradni pečat. Pritožba občine Ankaran je bila oddana 12. novembra. Zakaj upravna enota ni počakala, da mine splošno priznani osemdnevni rok? Vsi, ki so bili stranke v postopku, so se namreč strinjali z gradbenim dovoljenjem in se odpovedali pritožbi.

Cvetkov in Jasnič ter še oni, ki jim je bil priznan status stranke v postopku - od Rižanskega vodovoda do zavoda za varstvo naravne dediščine. Občina pa ni imela statusa stranke v postopku in zato ne pravice, da bi se pritožila, ter upravna enota na njen odgovor ni čakala. Med kršitvami v postopku, ki jih Upravni enoti Koper očita občina Ankaran, je tudi ta, da ji položaja stranke v postopku ni priznala.

Niso ji priznali, da je stranka v postopku

Občina je imela le pravico podati mnenje in njeno negativno mnenje je upravna enota prejela, vendar za odločanje ni bilo merodajno. Kot bistveno je pretehtalo, da je bila vloga za gradbeno dovoljenje podana pred uveljavitvijo Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran, torej v času, ko je bilo območje pod Jadransko cesto opredeljeno kot stavbno nezazidano zemljišče - danes je v kategoriji zelenih površin in gradnja načeloma ni dovoljena.

“Upravni akt postane v primeru, ko se pritožbi odpovedo vse stranke in stranski udeleženci, ki jim je bil status stranke priznan, pravnomočen, kar je lahko tudi na isti dan, ko je upravni akt izdan in vročen,” zakonodajo, ne konkreten primer, pojasnjuje načelnica UE Koper Nataša Likar.

O tem, kdo so stranke v postopku in stranski udeleženci, pa dodaja, da takšen položaj pridobijo s priglasitvijo udeležbe v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, razen če je v 15 dneh od priglasitve izdan sklep o zavrnitvi vstopa te osebe v postopek. Zoper sklep o zavrnitvi vstopa v postopek je možna samostojna pritožba.

“Občina Ankaran je v predmetni zadevi podala zahtevo za vstop v postopek, zahteva je bila v roku s sklepom zavrnjena, zoper to odločitev pa pritožba ni bila prejeta,” pravi načelnica Nataša Likar.

Kako bodo rekonstruirali hišice, ki jih ni

Z občine Ankaran torej zahtevajo od upravne enote, da odločbo odpravi in jo pošlje v ponovno odločanje, oziroma da gradbeno dovoljenje prekliče. Ker jim ni bila dana možnost sodelovanja v postopku, menijo na občini, čeprav bi jo morali imeti, so šele po prejemu odločbe ugotovili nepravilnosti in netočnosti. Kršena naj bi bila pravila postopka, dejansko stanje pa je bilo napačno ugotovljeno, saj je upravni organ svojo odločitev temeljil na napačni uporabi gradbenega zakona, zatrjujejo v občini.

“Občina je v zakonskem roku vložila pritožbo ter skupaj s pritožbo podala tudi predlog za obnovo postopka ter predlog za odpravo odločbe po nadzorstveni pravici,” poudarja župan Gregor Strmčnik.

Opozarja tudi, da gradbeno dovoljenje omogoča rekonstrukcijo objektov - hišic, katerih obstoj dokazujeta Cvetkov in Jasnič, občina pa zatrjuje, da jih v prostoru ni. “Pojem rekonstrukcije je neločljivo vezan na obstoječ objekt. Če tega objekta ni več, rekonstrukcija ni več mogoča in je zakon ne omogoča,” še pravi župan Strmčnik, pripravljen, da gradbenim posegom na območjih, kjer po občinskem prostorskem načrtu gradnja ni dopustna, nasprotuje z vsemi pravnimi sredstvi.


Komentar novinarja

Alenka Penjak

Boj za ankaransko zemljo ne poneha

To je boj za naravo, pravi ankaranski župan Gregor Strmčnik. To je boj za mojo lastninsko pravico, pravi Rok Cvetkov, eden od lastnikov zemljišča pod Jadransko cesto, tisto magistralko, ki pelje mimo Ankarana in pod katero je videti nekaj športnih, vojaških, stanovanjskih in turističnih objektov. Vsi so iz obdobja, ko je bil Ankaran le ena od krajevnih skupnosti velike koprske občine in nanje so ljudje navajeni. Ko pa so pred dvema letoma med njimi glavo dvignile tri mobilne hišice treh slovenskih ...

Preberi več

Najbolj brano